سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران

پلن اول 2CPU core 2 x 3.2 GHz

سرور اختصاصی ایران

پلن دوم 4 CPU core 4 x 3.2 GHz

سرور اختصاصی ایران

پلن سوم 6 CPU core 6 x 3.2 GHz

سرور اختصاصی ایران

پلن چهارم 8 CPU core 8 x 3.2 GHz

طراحی و کدنویسی توسط : شبکه آذین